x
  • Name : Elaine Navarro
  • Class : Xi
  • Hometown : Miami, Florida
  • Fun Fact : I'm a walking Pinterest'